BẢN TIN DỰ BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TRUNG BỘ TỪ NGÀY 26-31/8/2019

BẢN TIN DỰ BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TRUNG BỘ TỪ NGÀY 26-31/8/2019

Chi tiết tin