BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC HẠN DÀI CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘChi tiết tin