BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG BẮC BỘBẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG BẮC BỘ
 
1.  Hệ thống sông Hồng
 
Nhận xét Dự báo
Trên  sông  Đà,  lưu  lượng  đến  hồ  Hòa Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình
Bình đang dao động theo điều tiết của tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy
thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao, điện Sơn La. Mực nước sông Thao, hạ lưu
hạ lưu sông Lô và sông Hồng biến đổi sông Lô và sông Hồng  tiếp tục biến đổi
chậm, lúc 7h/22/05 mực nước tại Hà Nội chậm. Đến 7h/24/05 mực nước tại Hà Nội
là 2,20m. có khả năng ở mức 2,10m.
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hệ thống sông Thái Bình
 
Nhận xét Dự báo
Mực nước các sông trên hệ thống sông Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái
Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của
của thủy triều. Lúc 7h/22/05, mực nước thủy triều. Đến 19h/23/05, mực nước sông
hạ lưu tại Phả Lại là 0,82m. Thái Bình tại Phả Lại có khả  năng ở mức
  0,85m.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<