BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘBẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN NGẮN
 
CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ
 
  1. Khu vực Bắc Trung Bộ
 
        Tóm tắt tình hình 24 giờ qua     Dự báo 24 giờ tới        
                   
                               
  1.1. Sông Bưởi: Mực nước biến đổi chậm     Mực nước biến đổi chậm