BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘBẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN NGẮN
 
CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ
 
1.  Khu vực Bắc Trung Bộ

 

    Tóm tắt tình hình 24 giờ qua     Dự báo 24 giờ tới    
           
             
  1.1. Sông Bƣởi: Mực nước có dao động     Mực nước có dao động
         
  1.2.  Sông  Mã:  Mực  nước  thượng  lưu     Mực nước thượng nguồn sông Mã xuất
  đang lên, trung lưu có dao động, hạ lưu     hiện lũ nhỏ, trung lưu có dao động, hạ lưu
  biến đổi theo triều     biến đổi theo triều
  1.3. Sông Chu: Mực nước biến đổi chậm     M