BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ1. Khu vực Bắc Trung Bộ Tóm tắt tình hình 24 giờ qua Dự báo 24 giờ tới 1.1. Sông Bưởi: Mực nước biến đổi chậm Mực nước biến đổi chậm 1.2. Sông Mã: Mực nước trung, thượng lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu tại Giàng biến đổi chậm theo triều. Mực nước trung, thượng lưu sông Mã dao động theo điều tiết hồ chứa; hạ lưu tại Giàng biến đổi theo triều 1.3. Sông Chu: Mực nước sông Chu biến đổi chậm. Mực nước sông Chu dao động theo điều tiết hồ chứa. 1.4. Sông Cả: Mực nước trung, thượng lưu sông Cả biến đổi chậm; hạ lưu dao động theo triều. Mực nước trung, thượng lưu biến đổi chậm; hạ lưu dao động theo triều 1.5. Sông La: Mực nước sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố biến đổi chậm, sông La dao động theo triều. Mực nước sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố biến đổi chậm, sông La dao động theo triều

2. Khu vực Trung Trung Bộ Tóm tắt tình hình 24 giờ qua Dự báo 24 giờ tới 2.1. Sông Gianh: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậm 2.2. Sông Hương: Mực nước biến đổi chậm Mực nước biến đổi chậm 2.3. Sông Vu Gia - Thu Bồn: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậm. 2.4. Sông Trà Khúc: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậm. 2.5. Các sông khác: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậ

3. Khu vực Nam Trung Bộ Tóm tắt tình hình 24 giờ qua Dự báo 24 giờ tới 3.1. Sông Kôn: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậm. 3.2. Sông Ba: Thượng, trung lưu biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo điều tiết của thủy điện. Thượng, trung lưu biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo điều tiết của thủy điện. 3.3. Sông Cái Nha Trang: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậm. 3.4. Các sông khác: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậm

4. Khu vực Tây Nguyên Tóm tắt tình hình 24 giờ qua Dự báo 24 giờ tới 4.1. Sông Sê San: Hôm qua, trên sông Pô Kô có 1 đợt dao động với biên độ 0,94m. Mực nước thượng lưu các sông khác biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo điều tiết của hồ chứa Mực nước thượng lưu các sông biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo điều tiết của hồ chứa 4.2. Sông Srêpôk: Mực nước dao động theo điều tiết của hồ chứa Mực nước dao động theo điều tiết của hồ chứa 4.3. Các sông khác: Mực nước có dao động Mực nước có dao động

5. Khu vực Nam Bộ Tóm tắt tình hình 24 giờ qua Dự báo Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Mực nước cao nhất ngày 10/7, trên sông Tiền tại Tân Châu 1,33m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,40m. Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 15/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,39m; tại Châu Đốc ở mức 1,46m.