BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

1. Khu vực Bắc Trung Bộ Tóm tắt tình hình 24 giờ qua Dự báo 24 giờ tới 1.1. Sông Bưởi: Mực nước biến đổi chậm Mực nước biến đổi chậm 1.2. Sông Mã: Mực nước trung, thượng lưu dao động theo điều tiết của hồ thủy điên, hạ lưu biến đổi chậm theo triều Mực nước trung, thượng lưu dao động theo điều tiết của hồ thủy điên, hạ lưu biến đổi chậm theo triều 1.3. Sông Chu: Mực nước biến đổi chậm Mực nước biến đổi chậm 1.4. Sông Cả: Mực nước trung, thượng lưu biến đổi chậm theo điều tiết của hồ thủy điện; hạ lưu có dao động theo triều Mực nước trung, thượng lưu biến đổi chậm theo điều tiết của hồ thủy điện; hạ lưu có dao động theo triều 1.5. Sông La: Mực nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố biến đổi chậm; sông La dao động theo triều. Mực nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố biến đổi chậm; sông La dao động theo triều.

2. Khu vực Trung Trung Bộ Tóm tắt tình hình 24 giờ qua Dự báo 24 giờ tới 2.1. Sông Gianh: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậm. 2.2. Sông Hương: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậm. 2.3. Sông Vu Gia - Thu Bồn: Mực nước biến đổi chậm Mực nước biến đổi chậm 2.4. Sông Trà Khúc: Mực nước biến đổi chậm Mực nước biến đổi chậm 2.5. Các sông khác: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậm

3. Khu vực Nam Trung Bộ Tóm tắt tình hình 24 giờ qua Dự báo 24 giờ tới 3.1. Sông Kôn: Mực nước biến đổi chậm Mực nước biến đổi chậm 3.2. Sông Ba: Thượng, trung lưu biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo điều tiết của thủy điện. Thượng, trung lưu biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo điều tiết của thủy điện. 3.3. Sông Cái Nha Trang: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậm. 3.4. Các sông khác: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậm.

4. Khu vực Tây Nguyên Tóm tắt tình hình 24 giờ qua Dự báo 24 giờ tới 4.1. Sông Sê San: Mực nước biến đổi chậm. Mực nước biến đổi chậm. 4.2. Sông Srêpôk: Mực nước dao động theo điều tiết của hồ chứa Mực nước dao động theo điều tiết của hồ chứa 4.3. Các sông khác: Mực nước trên sông Đăk Nông dao động trên mức BĐ1, các sông khác biến đổi chậm. Mực nước trên sông Đăk Nông dao động trên mức BĐ1, các sông khác biến đổi chậm.

5. Khu vực Nam Bộ Tóm tắt tình hình 24 giờ qua Dự báo Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 11/9, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,26m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,56m, tại Long Xuyên 2,11m (trên BĐ1 0,21m). Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 16/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,50m; tại Châu Đốc lên mức 2,80m. Các trạm hạ lưu có khả năng lên BĐ1-BĐ2.