BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN VỪA CÁC SÔNG Ở TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘChi tiết tin