BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGUỒN NƯỚC HẠN VỪA CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘChi tiết tin