Thời tiết Tây Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Thời tiết
  :
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  :

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 07/08/2020
27°C
21°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
30°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 07/08/2020
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
30°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
27°C
21°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
24°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
30°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
29°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
30°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
30°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
26°C
Có mây, đêm có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 07/08/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
28°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
28°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
28°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
25°C
22°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
25°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
30°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
30°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
30°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
29°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
30°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
29°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
29°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/08/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 08/08/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 09/08/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 10/08/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 11/08/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 12/08/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 14/08/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 15/08/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua