TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

 

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

13 Chủ nhật,01/09/2019 19.2 115.7 TD 56 km/giờ

 

 

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

01 Thứ hai,02/09/2019 19.5 112.5 TD 56 km/giờ
13 Thứ hai,02/09/2019 19.3 110.3 TS 63 km/giờ
01 Thứ ba,03/09/2019 18.7 109 TS 65 km/giờ
13 Thứ ba,03/09/2019 17.3 108 TS 63 km/giờ
01 Thứ tư,04/09/2019 17 108.9 TS 72 km/giờ
13 Thứ tư,04/09/2019 18.2 109.8 TS 72 km/giờ

 

Ghi chú hình ảnh:
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
Vùng tâm bão có thể đi qua
   Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
   Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
*Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 21:30, ngày 01/09/2019