TIN CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ Ở CÁC TỈNH TỪ NGHỆ AN ĐẾN KHÁNH HÒA

TIN CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ Ở CÁC TỈNH TỪ NGHỆ AN ĐẾN KHÁNH HÒA