Weather Bac Can

Current weather
Update : 13h 07/06/2020
 • Temperature
  : 34°C
 • Weather
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Humidity
  : 68
 • Wind
  : Gió nam - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Monday 08/06/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 09/06/2020
36°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 10/06/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 11/06/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 12/06/2020
35°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 13/06/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 14/06/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 15/06/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 16/06/2020
35°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 17/06/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days