Weather Ben Tre

Current weather
Update : 19h 01/06/2020
 • Temperature
  : 30°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 77
 • Wind
  : Gió tây tây bắc - tốc độ: 4 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 02/06/2020
36°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/06/2020
35°C
25°C
Có mây, có mưa rào
Thursday 04/06/2020
35°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 05/06/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào
Saturday 06/06/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 07/06/2020
30°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 08/06/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 09/06/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 10/06/2020
35°C
24°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 11/06/2020
35°C
24°C
Ít mây, trời nắng nóng

Temperature chart for the past 10 days