Weather Binh Dinh

Current weather
Update : 4h 11/12/2019
 • Temperature
  : 20°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 78
 • Wind
  : Gió tây bắc - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 12/12/2019
27°C
22°C
Có lúc có mưa
Friday 13/12/2019
28°C
23°C
Có mây, trời nắng
Saturday 14/12/2019
29°C
24°C
Có lúc có mưa
Sunday 15/12/2019
29°C
24°C
Có lúc có mưa
Monday 16/12/2019
30°C
25°C
Có lúc có mưa
Tuesday 17/12/2019
30°C
24°C
Có lúc có mưa
Wednesday 18/12/2019
30°C
23°C
Có mây, trời nắng
Thursday 19/12/2019
30°C
23°C
Có mây, trời nắng
Friday 20/12/2019
30°C
23°C
Có mây, trời nắng

Temperature chart for the past 10 days