Weather Binh Duong

Current weather
Update : 7h 06/08/2020
 • Temperature
  : 24°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 95
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Friday 07/08/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 08/08/2020
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 09/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 10/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 11/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 12/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 13/08/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 14/08/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 15/08/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days