Weather Binh Phuoc

Current weather
Update : 19h 01/06/2020
 • Temperature
  : 26°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 77
 • Wind
  : Gió đông nam - tốc độ: 7 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 02/06/2020
34°C
24°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/06/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 04/06/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 05/06/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 06/06/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 07/06/2020
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 08/06/2020
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 09/06/2020
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 10/06/2020
32°C
23°C
Có mây, không mưa
Thursday 11/06/2020
33°C
23°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days