Weather Ca Mau

Current weather
Update : 16h 07/06/2020
 • Temperature
  : 31°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 69
 • Wind
  : Gió tây - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Monday 08/06/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 09/06/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 10/06/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 11/06/2020
33°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Friday 12/06/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Saturday 13/06/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 14/06/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 15/06/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 16/06/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 17/06/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days