Weather Can Tho

Current weather
Update : 4h 11/12/2019
 • Temperature
  : 22°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 99
 • Wind
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 12/12/2019
31°C
21°C
Có lúc có mưa
Friday 13/12/2019
32°C
22°C
Có mây, trời nắng
Saturday 14/12/2019
33°C
23°C
Có mây, trời nắng
Sunday 15/12/2019
32°C
23°C
Có mây, trời nắng
Monday 16/12/2019
34°C
24°C
Có mây, trời nắng
Tuesday 17/12/2019
33°C
24°C
Có mây, trời nắng
Wednesday 18/12/2019
33°C
25°C
Có mây, trời nắng
Thursday 19/12/2019
33°C
24°C
Có lúc có mưa
Friday 20/12/2019
33°C
24°C
Có lúc có mưa

Temperature chart for the past 10 days