Weather Da Lat

Current weather
Update : 19h 05/08/2020
 • Temperature
  : 20°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 95
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Thursday 06/08/2020
25°C
21°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Friday 07/08/2020
25°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 08/08/2020
26°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 09/08/2020
26°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 10/08/2020
27°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 11/08/2020
27°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 12/08/2020
27°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 13/08/2020
27°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 14/08/2020
28°C
22°C
Có mây, không mưa
Saturday 15/08/2020
28°C
22°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days