Weather Dak Lak

Current weather
Update : 7h 11/12/2019
 • Temperature
  : 17°C
 • Weather
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Humidity
  : 86
 • Wind
  : Gió đông đông nam - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 12/12/2019
26°C
17°C
Có mây, trời nắng
Friday 13/12/2019
27°C
16°C
Có mây, trời nắng
Saturday 14/12/2019
28°C
20°C
Có lúc có mưa
Sunday 15/12/2019
29°C
21°C
Có mây, trời nắng
Monday 16/12/2019
28°C
21°C
Có mây, trời nắng
Tuesday 17/12/2019
29°C
21°C
Nhiều mây, không mưa
Wednesday 18/12/2019
30°C
21°C
Có mây, trời nắng
Thursday 19/12/2019
30°C
21°C
Có mây, trời nắng
Friday 20/12/2019
30°C
21°C
Có mây, trời nắng

Temperature chart for the past 10 days