Weather Hai Phong

Current weather
Update : 4h 11/12/2019
 • Temperature
  : 15°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 74
 • Wind
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 12/12/2019
23°C
13°C
Ít mây trời nắng
Friday 13/12/2019
24°C
14°C
Có mây, trời nắng
Saturday 14/12/2019
21°C
14°C
Có mây, trời nắng
Sunday 15/12/2019
24°C
17°C
Có mây, trời nắng
Monday 16/12/2019
25°C
18°C
Nhiều mây, không mưa
Tuesday 17/12/2019
27°C
20°C
Có mưa
Wednesday 18/12/2019
26°C
21°C
Nhiều mây, không mưa
Thursday 19/12/2019
26°C
22°C
Có mưa
Friday 20/12/2019
25°C
22°C
Có mưa

Temperature chart for the past 10 days