Weather Thua Thien Hue

Current weather
Update : 19h 23/01/2020
 • Temperature
  : 23°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 94
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Friday 24/01/2020
30°C
18°C
Ít mây trời nắng
Saturday 25/01/2020
31°C
20°C
Có mây, trời nắng
Sunday 26/01/2020
23°C
19°C
Có mưa
Monday 27/01/2020
23°C
18°C
Có mưa
Tuesday 28/01/2020
22°C
18°C
Có mưa rào và dông
Wednesday 29/01/2020
23°C
18°C
Có mưa
Thursday 30/01/2020
24°C
19°C
Có mưa
Friday 31/01/2020
25°C
19°C
Nhiều mây, không mưa
Saturday 01/02/2020
25°C
19°C
Nhiều mây, không mưa
Sunday 02/02/2020
20°C
13°C
Có mây, trời nắng

Temperature chart for the past 10 days