Weather Hung Yen

Current weather
Update : 19h 12/12/2019
 • Temperature
  : 20°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 71
 • Wind
  : Gió đông đông nam - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Friday 13/12/2019
25°C
13°C
Có mây, trời nắng
Saturday 14/12/2019
25°C
15°C
Có mây, trời nắng
Sunday 15/12/2019
27°C
17°C
Có mây, trời nắng
Monday 16/12/2019
26°C
18°C
Có mây, trời nắng
Tuesday 17/12/2019
26°C
20°C
Có mây, trời nắng
Wednesday 18/12/2019
27°C
21°C
Có mây, trời nắng
Thursday 19/12/2019
24°C
19°C
Có mưa
Friday 20/12/2019
24°C
18°C
Nhiều mây, không mưa
Saturday 21/12/2019
24°C
18°C
Nhiều mây, không mưa
Sunday 22/12/2019
26°C
19°C
Có mây, trời nắng

Temperature chart for the past 10 days