Weather Nha Trang

Current weather
Update : 16h 01/06/2020
 • Temperature
  : 32°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 72
 • Wind
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 4 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 02/06/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/06/2020
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 04/06/2020
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 05/06/2020
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Saturday 06/06/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sunday 07/06/2020
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Monday 08/06/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 09/06/2020
36°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 10/06/2020
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 11/06/2020
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng

Temperature chart for the past 10 days