Weather Lai Chau

Current weather
Update : 16h 07/06/2020
 • Temperature
  : 27°C
 • Weather
  : Ít mây, trời nắng
 • Humidity
  : 73
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Monday 08/06/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 09/06/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 10/06/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 11/06/2020
29°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 12/06/2020
28°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 13/06/2020
29°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 14/06/2020
28°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 15/06/2020
28°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 16/06/2020
29°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 17/06/2020
30°C
21°C
Có mây, có mưa rào

Temperature chart for the past 10 days