Weather Lang Son

Current weather
Update : 13h 07/06/2020
 • Temperature
  : 34°C
 • Weather
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Humidity
  : 61
 • Wind
  : Gió đông nam - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Monday 08/06/2020
35°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 09/06/2020
33°C
29°C
Có mây, không mưa
Wednesday 10/06/2020
33°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 11/06/2020
33°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 12/06/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Saturday 13/06/2020
34°C
28°C
Có mây, không mưa
Sunday 14/06/2020
34°C
28°C
Có mây, không mưa
Monday 15/06/2020
33°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 16/06/2020
33°C
28°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days