Weather Nghe An

Current weather
Update : 22h 05/08/2020
 • Temperature
  : 30°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 82
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Thursday 06/08/2020
32°C
27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Friday 07/08/2020
32°C
27°C
Có mây, không mưa
Saturday 08/08/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Sunday 09/08/2020
33°C
27°C
Có mây, không mưa
Monday 10/08/2020
34°C
28°C
Có mây, không mưa
Tuesday 11/08/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 12/08/2020
35°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 13/08/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 14/08/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Saturday 15/08/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days