Weather Ninh Thuan

Current weather
Update : 19h 12/12/2019
 • Temperature
  : 24°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 78
 • Wind
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 7 m/s

Forecast for next 10 days

Friday 13/12/2019
28°C
21°C
Ít mây trời nắng
Saturday 14/12/2019
28°C
23°C
Có lúc có mưa
Sunday 15/12/2019
29°C
22°C
Có lúc có mưa
Monday 16/12/2019
31°C
24°C
Có mây, trời nắng
Tuesday 17/12/2019
32°C
24°C
Có mây, trời nắng
Wednesday 18/12/2019
32°C
25°C
Có mây, trời nắng
Thursday 19/12/2019
32°C
25°C
Có mây, trời nắng
Friday 20/12/2019
31°C
24°C
Có mây, trời nắng
Saturday 21/12/2019
31°C
24°C
Có mây, trời nắng
Sunday 22/12/2019
32°C
25°C
Có mây, trời nắng

Temperature chart for the past 10 days