Weather Binh Thuan

Current weather
Update : 16h 28/05/2020
 • Temperature
  : 31°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 82
 • Wind
  : Gió nam tây nam - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Friday 29/05/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/05/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/06/2020
33°C
27°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/06/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/06/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/06/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 05/06/2020
33°C
27°C
Có mây, không mưa
Saturday 06/06/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 07/06/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days