Weather Phu Yen

Current weather
Update : 16h 07/06/2020
 • Temperature
  : 34°C
 • Weather
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Humidity
  : 60
 • Wind
  : Gió đông - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Monday 08/06/2020
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Tuesday 09/06/2020
35°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 10/06/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 11/06/2020
35°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 12/06/2020
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Saturday 13/06/2020
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sunday 14/06/2020
37°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Monday 15/06/2020
34°C
28°C
Có mây, không mưa
Tuesday 16/06/2020
35°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 17/06/2020
35°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days