Weather Quang Binh

Current weather
Update : 7h 11/12/2019
 • Temperature
  : 17°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 76
 • Wind
  : Gió tây bắc - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 12/12/2019
23°C
17°C
Có mưa
Friday 13/12/2019
23°C
18°C
Có mây, trời nắng
Saturday 14/12/2019
23°C
19°C
Có lúc có mưa
Sunday 15/12/2019
24°C
19°C
Có lúc có mưa
Monday 16/12/2019
24°C
22°C
Có lúc có mưa
Tuesday 17/12/2019
25°C
22°C
Có mưa
Wednesday 18/12/2019
26°C
21°C
Có mây, trời nắng
Thursday 19/12/2019
26°C
20°C
Có mây, trời nắng
Friday 20/12/2019
27°C
20°C
Có mây, trời nắng

Temperature chart for the past 10 days