Weather Quang Nam

Current weather
Update : 19h 05/08/2020
 • Temperature
  : 26°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 88
 • Wind
  : Gió tây nam - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 06/08/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 07/08/2020
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Saturday 08/08/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 09/08/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 10/08/2020
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Tuesday 11/08/2020
36°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 12/08/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 13/08/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 14/08/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 15/08/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days