Weather Son La

Current weather
Update : 19h 01/06/2020
 • Temperature
  : 26°C
 • Weather
  : Có mưa rào và dông
 • Humidity
  : 72
 • Wind
  : Gió tây bắc - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 02/06/2020
29°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/06/2020
31°C
22°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/06/2020
30°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 05/06/2020
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 06/06/2020
31°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 07/06/2020
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 08/06/2020
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Tuesday 09/06/2020
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 10/06/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 11/06/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days