Weather Son La

Current weather
Update : 22h 05/08/2020
 • Temperature
  : 24°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 92
 • Wind
  : Gió đông đông nam - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 06/08/2020
28°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Friday 07/08/2020
30°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Saturday 08/08/2020
30°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sunday 09/08/2020
29°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Monday 10/08/2020
28°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Tuesday 11/08/2020
29°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Wednesday 12/08/2020
30°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thursday 13/08/2020
28°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Friday 14/08/2020
26°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Saturday 15/08/2020
27°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days