Weather Tay Ninh

Current weather
Update : 19h 05/08/2020
 • Temperature
  : 25°C
 • Weather
  : Có mưa
 • Humidity
  : 94
 • Wind
  : Gió tây nam - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 06/08/2020
31°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Friday 07/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 08/08/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 09/08/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 10/08/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 11/08/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 12/08/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 13/08/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 14/08/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 15/08/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days