• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/9/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/9/2020

Chỉ số SPI biểu thị điều kiện khô hạn hay ẩm ướt trong thời kỳ 01-31/8/2020.

Chi tiết tin