• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01/7-31/7/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01/7-31/7/2021

Trong cả thời kỳ dự báo từ 01-31/7/2021, các khu vực trên cả nước đều ở trạng thái bình thường, riêng khu vực Bắc Bộ nửa đầu tháng lượng mưa thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Chi tiết tin