• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 15/4 ĐẾN NGÀY 15/5/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 15/4 ĐẾN NGÀY 15/5/2023

             
(a) (b)
Hình 2: Chỉ số SPI biểu thị điều kiện khô hạn hay ẩm ướt từ ngày 15-30/4 (a); và từ ngày 01-15/5/2023 (b).

Chi tiết tin