Thời tiết Đắk Nông

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 1 m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 24/09/2021
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
23°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 24/09/2021
27°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
26°C
19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
27°C
21°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
26°C
18°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
25°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 24/09/2021
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 24/09/2021
32°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 24/09/2021
26°C
20°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
19°C
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 24/09/2021
29°C
24°C
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 24/09/2021
27°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 24/09/2021
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 24/09/2021
28°C
19°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 25/09/2021
27°C
20°C
Nhiều mây, có mưa to
Chủ nhật 26/09/2021
28°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 27/09/2021
29°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 28/09/2021
30°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 29/09/2021
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 30/09/2021
29°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 01/10/2021
30°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 02/10/2021
30°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua